Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Εμπορικού Αντιπροσώπου Εισαγωγής – Εξαγωγής

ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:     
1. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή Δημόσιας Εμπορικής Σχολής ή άλλης ισοτίμου ή αντιστοίχου προς αυτές Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

2. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο Αθηνών. Γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία του ΕΒΕΑ.

3. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (Πρωτοδικείο Αθηνών – Δ/νση: Πρώην Σχολή Ευελπίδων, τηλ.: 8625014).

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι:

α) δεν είμαι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης, στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο κατά οποιοδήποτε τρόπο και
β) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 4 του Π.Δ. 219/91 που προβλέπουν ποια πρόσωπα δεν μπορούν να είναι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι: α) Τα πρόσωπα τα οποία υπό την ιδιότητα του οργάνου έχουν την εξουσία να δεσμεύουν μία εταιρία ή ένωση προσώπων. β) Οι εταίροι οι οποίοι έχουν νόμιμη εξουσία να δεσμεύουν τους άλλους εταίρους. γ) Οι διαχειριστές που ορίζονται από το δικαστήριο, οι εκκαθαριστές ή οι σύνδικοι πτωχεύσεως.

γ) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, συκοφαντικής δυσφήμησης δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατήριο για τους αλλοδαπούς μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών, απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και εργασίας. Γι’ αυτούς η αμοιβαιότητα για την άσκηση του επαγγέλματος Εμπορικού Αντιπροσώπου βεβαιώνεται με ειδική κάθε φορά πιστοποίηση, που χορηγείται από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Νομική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών).

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

1. ΦΕΚ για τις ΕΠΕ και Α.Ε., ή επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., από το οποίο να φαίνεται η επωνυμία, η έδρα και η διάρκεια. Μεταξύ των σκοπών της εταιρείας πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού.

2. Απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή Δημόσιας Εμπορικής Σχολής ή άλλης ισοτίμου ή αντιστοίχου προς αυτές Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, του φυσικού προσώπου.

3. Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο Αθηνών για το φυσικό και νομικό πρόσωπο (για το νομικό πρόσωπο, μόνο αν έχει παρέλθει τρίμηνο από τη σύσταση της Εταιρείας), γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία του ΕΒΕΑ.

4. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση για το φυσικό πρόσωπο (Πρωτοδικείο Αθηνών – Δ/νση: Πρώην Σχολή Ευελπίδων, τηλ.: 8625014).

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 για το φυσικό πρόσωπο, ότι:

α) δεν είναι υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχείρησης, στην οποία συμμετέχει το Δημόσιο κατά οποιοδήποτε τρόπο και

β) δεν εμπίπτει στις διατάξεις του αρθ. 1 παρ. 4 του Π.Δ. 219/91 που προβλέπουν ποια πρόσωπα δεν μπορούν να είναι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι: α) Τα πρόσωπα τα οποία υπό την ιδιότητα του οργάνου έχουν την εξουσία να δεσμεύουν μία εταιρία ή ένωση προσώπων. β) Οι εταίροι οι οποίοι έχουν νόμιμη εξουσία να δεσμεύουν τους άλλους εταίρους. γ) Οι διαχειριστές που ορίζονται από το δικαστήριο, οι εκκαθαριστές ή οι σύνδικοι πτωχεύσεως.

γ) δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, συκοφαντικής δυσφήμησης δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, λαθρεμπορίας, εμπορίας ναρκωτικών και εγκλήματα περί το νόμισμα.
6. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατήριο για τους αλλοδαπούς μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών, απαιτείται επιπλέον άδεια παραμονής και εργασίας, γι’ αυτούς η αμοιβαιότητα για την άσκηση επαγγέλματος Εμπορικών Αντιπροσώπων βεβαιώνεται με ειδική κάθε φορά πιστοποίηση, που χορηγείται από την Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Νομική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών).

7. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τις Α.Ε., Γενικής Συνέλευσης για τις ΕΠΕ, ή Απόφαση Συνεδριάσεως για τις Ο.Ε. και Ε.Ε., με την οποία θα ανατίθεται η εκπροσώπηση της Εταιρείας, για τις αντιπροσωπευτικές εργασίες στο φυσικό πρόσωπο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
1. Η ισχύς των πιστοποιητικών περί μη πτωχεύσεως και δικαστικής συμπαράστασης είναι τρίμηνος.
2. Σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι αλλοδαπός υπήκοος και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού απαιτείται επίσης η προσκόμιση, πιστοποιητικού περί μη πτωχεύσεως, καθώς και δικαστικής συμπαράστασης, εν ελλείψει δε αυτών ισοδύναμου εγγράφου που χορηγείται από αρμόδια δικαστική αρχή της χώρας καταγωγής ή προελεύσεως και που πληρεί τις σχετικές απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας
3. Η ισοτιμία ή αντιστοιχία για τίτλους σπουδών αλλοδαπής δίνεται: α) Από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για απόφοιτους Λυκείου κ.τ.λ.(Διευθ. Λυκούργου 18 – Τηλ. 5227627). β) Από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τίτλους  επαγγελματικής εκπαίδευσης (Διευθ. Ηλιουπόλεως 1 – Τηλ. 9704167). γ) Από το ΔΙ.ΚΑ.ΤΣΑ., για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης (Διευθ. Αγ. Κων/νου 54 Τηλ. 5281000 – 5233312).

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ
Τηλ: 210 3382147 & 210 3382149
Fax: 210 3609675
e-mail: [email protected]