Παραίτηση από ευθύνη

Ο ΣΕΑΔΑ διαθέτει τον εξυπηρετητή αυτό για να ενθαρρύνει την πρόσβαση των μελών του στις πληροφορίες, τις σχετικές κυβερνητικές δραστηριότητες καθώς και τις πρωτοβουλίες και τις πολιτικές του συνδέσμου μας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία. Αν επισημανθούν σφάλματα θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Ο ΣΕΑΔΑ δεν έχει καμία ευθύνη όσον αφορά στο περιεχόμενο του χώρου. Ο χώρος περιλαμβάνει:

–       Πληροφορίες γενικού μόνο χαρακτήρα που δεν προορίζονται για την κάλυψη συγκεκριμένων περιπτώσεων φυσικών ή νομικών προσώπων ούτε αποτελούν νομικές συμβουλές

–       Περιεχόμενο όχι απαραίτητα ολοκληρωμένο, πλήρες, ακριβές ή ενημερωμένο,

–       Περιεχόμενο συνδεόμενο, μερικές φορές, με ιστοχώρους εκτός του ΣΕΑΔΑ. και μη ελεγχόμενους από αυτό, για το περιεχόμενο των οποίων δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη,

–       Μη επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (αν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, πρέπει να απευθύνεστε σε ειδικευμένους επαγγελματίες)

Προσοχή: Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εγγύηση ότι όποια κείμενα που παρέχονται στην ηλεκτρονική αυτή μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των επίσημα θεσπισθέντων κειμένων.