Φορολογική μεταχείριση προμηθειών που εισπράττονται τον Ιανουάριο η Φεβρουάριο αλλά αφορούν την προηγούμενη χρήση

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1036510/658/Α.0012/17-5-90 απόφαση του υπουργείου Οικονομικών :

“Το εισόδημα των Εμπορικών Αντιπροσώπων που προέρχεται από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς Οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, είναι εισόδημα της χρήσης μέσα στην οποία γεννήθηκε  η αξίωση είσπραξης αυτού και εντός της οποίας έχει πιστωθεί και έχει καταστεί απαιτητό.

Συνεπώς για την ορθή εφαρμογή της νομοθετημένης αυτής αρχής, όταν οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι εισπράττουν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο προμήθειες  της προηγουμένης χρήσης, επειδή η σχετική για την πίστωσή τους ειδοποίηση της Τράπεζας περιέρχεται καθυστερημένα σ΄ αυτούς μετά την 31η Δεκεμβρίου, πρέπει να εκδίδουν το σχετικό τιμολόγιο με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου. Για το σκοπό αυτό και για να μη παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 Κ.Φ.Σ. (χρονολογική σειρά έκδοσης των τιμολογίων) είναι δυνατή η θεώρηση και χρησιμοποίηση ιδιαίτερης σειράς τιμολογίων από κάθε Εμπορικό Αντιπρόσωπο  για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων  είσπραξης προμήθειας της προηγούμενης χρήσης στους πρώτους μήνες της νέας χρήσης.”images (8)Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1036510/658/Α.0012/17-5-90 απόφαση του υπουργείου Οικονομικών :

“Το εισόδημα των Εμπορικών Αντιπροσώπων που προέρχεται από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς Οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, είναι εισόδημα της χρήσης μέσα στην οποία γεννήθηκε  η αξίωση είσπραξης αυτού και εντός της οποίας έχει πιστωθεί και έχει καταστεί απαιτητό.

Συνεπώς για την ορθή εφαρμογή της νομοθετημένης αυτής αρχής, όταν οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι εισπράττουν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο προμήθειες  της προηγουμένης χρήσης, επειδή η σχετική για την πίστωσή τους ειδοποίηση της Τράπεζας περιέρχεται καθυστερημένα σ΄ αυτούς μετά την 31η Δεκεμβρίου, πρέπει να εκδίδουν το σχετικό τιμολόγιο με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου. Για το σκοπό αυτό και για να μη παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 29 Κ.Φ.Σ. (χρονολογική σειρά έκδοσης των τιμολογίων) είναι δυνατή η θεώρηση και χρησιμοποίηση ιδιαίτερης σειράς τιμολογίων από κάθε Εμπορικό Αντιπρόσωπο  για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων  είσπραξης προμήθειας της προηγούμενης χρήσης στους πρώτους μήνες της νέας χρήσης.”

Leave a Reply