Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών και λήψεις υπηρεσιών) που πραγματοποιούνται 1-1-2010

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1091531/7453/1653/Δ0014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων στην υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1-1-2010 και εφεξής περιλαμβάνονται και οι πράξεις ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον: ι) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται για πράξη λήπτη), ιι) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από το λήπτη.

Όπως και στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή απόκτησης αγαθών, για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των υπηρεσιών να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι τα υπόχρεα σε υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πριν από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η επαλήθευση γίνεται από το Δ’ Τμήμα της Δ/νσης Φ.Π.Α. (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους (σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet). Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), πλην εξαιρέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/25.9.2009.

Με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/25.9.2009 ορίστηκε ο τύπος των νέων εντύπων ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πιο συγκεκριμένα του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/TAXIS) και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052-Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/TAXIS) καθώς και το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους.

Επισημαίνουμε ότι από 1/1/2010 οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι έχουν υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για τις ενδοκοινοτικές πράξεις παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούν.

Η ΠΟΛ 1127/25.9.2009 βρίσκεται εδώ

τα έντυπα Φ4 & Φ5 εδώ

Η αποζημίωση Εμπορικού Αντιπροσώπου φορολογείται με τις βασικές διατάξεις
Δελτίο Πληροφοριών Απρίλιος-Ιούνιος 2008

Η αποζημίωση Εμπορικού Αντιπροσώπου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ
Δελτίο Πληροφοριών Ιανουάριος-Μάρτιος 2008

 images (10)Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1091531/7453/1653/Δ0014 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων στην υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1-1-2010 και εφεξής περιλαμβάνονται και οι πράξεις ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών.

Στην ανωτέρω εγκύκλιο μεταξύ άλλων αναφέρεται:

Στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες καταχωρείται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παροχών και λήψεων υπηρεσιών εφόσον: ι) ο τόπος φορολογίας είναι το κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών και υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών (πρόκειται για πράξη λήπτη), ιι) οι υπηρεσίες δεν απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στο κράτος μέλος του λήπτη των υπηρεσιών, δηλαδή δεν δηλώνονται οι πράξεις για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου από το λήπτη.

Όπως και στην περίπτωση της ενδοκοινοτικής παράδοσης ή απόκτησης αγαθών, για την πραγματοποίηση της ενδοκοινοτικής παροχής ή λήψης υπηρεσιών είναι αναγκαίο τόσο αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες όσο και ο λήπτης των υπηρεσιών να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι τα υπόχρεα σε υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρόσωπα έχουν υποχρέωση να επαληθεύουν τον ΑΦΜ/ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου πριν από κάθε συναλλαγή που πραγματοποιούν σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Η επαλήθευση γίνεται από το Δ’ Τμήμα της Δ/νσης Φ.Π.Α. (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής Πληροφοριών) ή την ηλεκτρονική υπηρεσία που διατίθεται για το σκοπό αυτό.

Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υποβάλλονται για κάθε ημερολογιακό μήνα και μέχρι την 26η ημέρα του επόμενου μήνα ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους (σε έντυπη μορφή στη Δ.Ο.Υ. ή με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet). Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet), πλην εξαιρέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/25.9.2009.

Με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ 1127/25.9.2009 ορίστηκε ο τύπος των νέων εντύπων ανακεφαλαιωτικών πινάκων και πιο συγκεκριμένα του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (έντυπο 047 – Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ4/TAXIS) και του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (έντυπο 052-Φ.Π.Α., έκδοση 2009, Φ5/TAXIS) καθώς και το περιεχόμενο, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους.

Επισημαίνουμε ότι από 1/1/2010 οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι έχουν υποχρέωση υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για τις ενδοκοινοτικές πράξεις παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούν.

Η ΠΟΛ 1127/25.9.2009 βρίσκεται εδώ

τα έντυπα Φ4 & Φ5 εδώ

Η αποζημίωση Εμπορικού Αντιπροσώπου φορολογείται με τις βασικές διατάξεις
Δελτίο Πληροφοριών Απρίλιος-Ιούνιος 2008

Η αποζημίωση Εμπορικού Αντιπροσώπου δεν υπόκειται σε ΦΠΑ
Δελτίο Πληροφοριών Ιανουάριος-Μάρτιος 2008

Leave a Reply