Τιμολόγιο Εμπορικού Αντιπροσώπου Οίκου εξωτερικού

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών ενημερώνει τα μέλη του ότι: Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 1016853/103/0015/ΠΟΛ.1024/15-2-2007 διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/22-12-06) που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην ανωτέρω εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής για το τιμολόγιο που εκδίδει ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος Οίκου Εξωτερικού: «Παράγραφος 29.9. Τιμολόγιο αντιπροσώπου Οίκου εξωτερικού (έναρξη ισχύος από 22-12-2006). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 12 του άρθρου 12, με την οποία ορίζεται το περιεχόμενο του τιμολογίου που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού και αναδιατυπώνονται οι διατάξεις αυτής προκειμένου να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία που αναγράφονται στο τιμολόγιο και κυρίως ο αντισυμβαλλόμενος, λόγω ασάφειας της προϊσχύουσας διάταξης, που είχε σαν αποτέλεσμα τη λανθασμένη έκδοση των τιμολογίων αυτών από τους αντιπροσώπους και τον καταλογισμό παραβάσεων σε βάρος τους. Έτσι, προκύπτει πλέον σαφώς ότι στις περιπτώσεις που ο αντιπρόσωπος εισπράττει προμήθεια από οίκο εξωτερικού,  στο εκδιδόμενο τιμολόγιο αναγράφει ως αντισυμβαλλόμενο – πελάτη τον οίκο του εξωτερικού και όχι την τράπεζα που διαμεσολαβεί για την καταβολή της προμήθειας ή πιστώνει το λογαριασμό του, τα στοιχεία της οποίας επίσης αναγράφονται σε άλλο χώρο επί του τιμολογίου». Επίσης σύμφωνα με οδηγίες που εδόθησαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από τους αντιπροσώπους των ήδη θεωρημένων (πριν τον ν. 3522/2006) Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και μετά την 22/12/2006 με την προϋπόθεση ότι κατά την εκδοσή τους τα στοιχεία του οίκου του εξωτερικού (πελάτη) αναγράφονται ορθά και στον προσήκοντα χώρο. Εφόσον στα ήδη υπάρχοντα Τ.Π.Υ. προβλέπεται η αναγραφή των στοιχείων του οίκου του εξωτερικού και σε κάποιο άλλο χώρο του τιμολογίου, οι ενδείξεις αυτές θα παραμένουν κενές. Επίσης δεν απαγορεύεται η ευκρινής διαγράμμιση επί του τιμολογίου κάποιας λανθασμένης ένδειξης και η αναγραφή της ορθής. Εάν λοιπόν στο χώρο που πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του πελάτη είναι προεκτυπωμένη η ένδειξη «εισαγωγέας», αυτή μπορεί να διαγραμμιστεί ευκρινώς και να αναγραφεί μία από τις ενδείξεις, «πελάτης» ή «οίκος εξωτερικού» ή «αντισυμβαλλόμενος». Επί πλέον υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι στα εκδιδόμενα τιμολόγια προμηθείας Εμπορικού Αντιπροσώπου θα πρέπει να αναγράφεται στο κάτω μέρος του τιμολογίου η ένδειξη: “Ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη” Ν. 2859/2000 άρθρο 14 παρ. 5 (Κώδικας ΦΠΑ)”

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών ενημερώνει τα μέλη του ότι: Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 1016853/103/0015/ΠΟΛ.1024/15-2-2007 διευκρινιστική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/22-12-06) που αφορούν τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Στην ανωτέρω εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής για το τιμολόγιο που εκδίδει ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος Οίκου Εξωτερικού: «Παράγραφος 29.9. Τιμολόγιο αντιπροσώπου Οίκου εξωτερικού (έναρξη ισχύος από 22-12-2006). Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής αντικαθίσταται η παράγραφος 12 του άρθρου 12, με την οποία ορίζεται το περιεχόμενο του τιμολογίου που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού και αναδιατυπώνονται οι διατάξεις αυτής προκειμένου να προκύπτουν με σαφήνεια τα στοιχεία που αναγράφονται στο τιμολόγιο και κυρίως ο αντισυμβαλλόμενος, λόγω ασάφειας της προϊσχύουσας διάταξης, που είχε σαν αποτέλεσμα τη λανθασμένη έκδοση των τιμολογίων αυτών από τους αντιπροσώπους και τον καταλογισμό παραβάσεων σε βάρος τους. Έτσι, προκύπτει πλέον σαφώς ότι στις περιπτώσεις που ο αντιπρόσωπος εισπράττει προμήθεια από οίκο εξωτερικού,  στο εκδιδόμενο τιμολόγιο αναγράφει ως αντισυμβαλλόμενο – πελάτη τον οίκο του εξωτερικού και όχι την τράπεζα που διαμεσολαβεί για την καταβολή της προμήθειας ή πιστώνει το λογαριασμό του, τα στοιχεία της οποίας επίσης αναγράφονται σε άλλο χώρο επί του τιμολογίου». Επίσης σύμφωνα με οδηγίες που εδόθησαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών είναι δυνατή η χρησιμοποίηση από τους αντιπροσώπους των ήδη θεωρημένων (πριν τον ν. 3522/2006) Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών και μετά την 22/12/2006 με την προϋπόθεση ότι κατά την εκδοσή τους τα στοιχεία του οίκου του εξωτερικού (πελάτη) αναγράφονται ορθά και στον προσήκοντα χώρο. Εφόσον στα ήδη υπάρχοντα Τ.Π.Υ. προβλέπεται η αναγραφή των στοιχείων του οίκου του εξωτερικού και σε κάποιο άλλο χώρο του τιμολογίου, οι ενδείξεις αυτές θα παραμένουν κενές. Επίσης δεν απαγορεύεται η ευκρινής διαγράμμιση επί του τιμολογίου κάποιας λανθασμένης ένδειξης και η αναγραφή της ορθής. Εάν λοιπόν στο χώρο που πρέπει να αναγραφούν τα στοιχεία του πελάτη είναι προεκτυπωμένη η ένδειξη «εισαγωγέας», αυτή μπορεί να διαγραμμιστεί ευκρινώς και να αναγραφεί μία από τις ενδείξεις, «πελάτης» ή «οίκος εξωτερικού» ή «αντισυμβαλλόμενος». Επί πλέον υπενθυμίζεται στα μέλη μας ότι στα εκδιδόμενα τιμολόγια προμηθείας Εμπορικού Αντιπροσώπου θα πρέπει να αναγράφεται στο κάτω μέρος του τιμολογίου η ένδειξη: “Ο Φ.Π.Α. οφείλεται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη” Ν. 2859/2000 άρθρο 14 παρ. 5 (Κώδικας ΦΠΑ)”

Leave a Reply