Ρύθμιση Ασφαλιστικών εισφορών

images (18)Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι εργοδότες-οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 «Νέα Αρχή», θα πρέπει, εφόσον υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και μέχρι την 31.3.2014, είτε να τις εξοφλήσουν πριν από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε να τις ρυθμίσουν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Προκειμένου ο οφειλέτης να θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος θα πρέπει να καταβάλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης».

Leave a Reply