Πόσο διατηρούνται τα φορολογικά Βιβλία και στοιχεία

tas2Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Δ15Α/1076425ΕΞ/13.5.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, τα βιβλία και τα στοιχεία των χρήσεων εκείνων που η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή προστίμων έληγε στις 31/12/2013, αλλά παρατάθηκε για δύο χρόνια ακόμη, λόγω του ότι είχε εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή εντολή ελέγχου, δεν καταστρέφονται και διαφυλάσσονται για δύο ακόμη χρόνια, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2015.

 

Μπορούν όμως να καταστραφούν πριν από την πάροδο της διετίας, εφόσον διενεργηθεί έλεγχος και τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης ή αποσβεστεί ολοσχερώς αυτή λόγω εξόφλησης.

Leave a Reply