Πως ρυθμίζονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη στα ασφαλιστικά Ταμεία

tax5

Μέχρι το τέλος Μαρτίου έχουν οι οφειλέτες των ασφαλιστικών Ταμείων να ρυθμίσουν το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν συσσωρευτεί σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας.

 

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, την οποία υπογράφει ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, αλλά και την αντίστοιχη εγκύκλιο του ΙΚΑ, οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι πλέον σε θέση να δεχτούν τις αιτήσεις.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η α’ δόση της ρύθμισης, η καταβολή της οποίας είναι απαραίτητη για να ενεργοποιηθεί η διαδικασία, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Η 21η κάθε μήνα ( ή η πλησιέστερη εργάσιμη εφόσον η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με αργία) θα αποτελεί και τη μηνιαία προθεσμία πληρωμής της δόσης.

 

Ειδικά το πρώτο εξάμηνο από την ένταξη στη ρύθμιση θα είναι πολύ απαιτητικό για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, καθώς αν δεν αποπληρώνονται κανονικά οι δόσεις και οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, η «ποινή» θα είναι η άμεση «αποβολή» από τη ρύθμιση και η ενεργοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η διαδικασία προβλέπει δεύτερη ευκαιρία, αλλά αφού συμπληρωθεί το α’ εξάμηνο.

 

Για όλους η ρύθμιση είναι έντοκη αλλά με χαμηλότερο επιτόκιο από αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα (4,56%).

 

Για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση, θα κινηθούν όλες οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, δηλαδή οι κατασχέσεις ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων.

 

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας:

 1. Για το ΙΚΑ ΕΤΑΜ οφειλές έως και τη μισθολογική περίοδο του Αυγούστου 2014
 2. Για τον ΟΑΕΕ οφειλές έως και τη μισθολογική περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2014

 

Για τις επόμενες περιόδους, οι ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να πληρώνονται κανονικά. Με αυτό το δεδομένο και λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ αλλά και το ετήσιο επιτόκιο του 4,56%, οι επιχειρήσεις θα υιοθετηθούν μία από τις ακόλουθες εναλλακτικές:

 

 1. Εφάπαξ εξόφληση της οφειλής με ποσοστό έκπτωσης 100% επί των νόμιμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων.
 2. Εξόφληση μέχρι δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 90%
 3. Εξόφληση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 80%
 4. Εξόφληση μέχρι τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 70%
 5. Εξόφληση μέχρι σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 60%
 6. Εξόφληση μέχρι εξήντα (60) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 50%
 7. Εξόφληση μέχρι εβδομήντα (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 30%
 8. Εξόφληση μέχρι εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με ποσοστό έκπτωσης 20%. Για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη περίπτωση ρύθμισης, το ποσό της κύριας ρυθμιζόμενης οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.

 

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και την πληρωμή της 1ης δόσης:

 

 • Χορηγείται στους υπόχρεους μηνιαίο πιστοποιητικό οφειλών, στο οποίο πιστοποιείται και το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. Το πιστοποιητικό αυτό επέχει θέση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος.
 • Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων. Αν βέβαια ο οφειλέτης χάσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται
 • Αναστέλλεται η παραγραφή των οφειλών

 

Η απώλεια της ρύθμισης

 

Ο οφειλέτης βγαίνει εκτός ρύθμισης από τη στιγμή που δεν θα καταβάλλει εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές (στις προβλεπόμενες ημερομηνίες) και τις προβλεπόμενες δόσεις της ρύθμισης (έως τις 21 κάθε μήνα). Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης καθίσταται απαιτητό το σύνολο του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων, τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά, χωρίς τις εκπτώσεις που είχαν δοθεί κατά την ένταξη.

 

Στην περίπτωση απώλειας της ρύθμισης, το υπόλοιπο της κύριας οφειλής υπολογίζεται εκ νέου από 1.1.2013 με ετήσιο επιτόκιο 8,5%.

 

Η δεύτερη ευκαιρία

 

Κατ’ εξαίρεση, ο οφειλέτης δεν χάνει τη ρύθμιση στις περιπτώσεις για τις οποίες, ενώ καταβάλλει τις τρέχουσες εισφορές:

 

 • Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο (2) δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης (για χρονικό διάστημα μέχρι ενός μηνός η κάθε δόση) ή
 • Δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μηνών.

 

Καθίσταται σαφές στην εγκύκλιο ότι αυτή η «δεύτερη ευκαιρία» μπορεί να δοθεί αφού περάσει ένα εξάμηνο από την ένταξη στη ρύθμιση. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πληρώσει δόση της ρύθμισης μέσα στο πρώτο εξάμηνο, αυτομάτως θα τεθεί εκτός ( Σημείωση: Ως έτος προγράμματος ρύθμισης νοείται το 12μηνο με έναρξη από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση).

 

Η δεύτερη ευκαιρία δεν είναι άτοκη. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση δύο τοις εκατό (2%)

 

Αλλαγή ρύθμισης

 

Σε όσους οφειλέτες έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 48 δόσεων που ψηφίστηκε το 2013, παρέχεται η δυνατότητα να εγκαταλείψουν την προηγούμενη ρύθμιση και να υπαχθούν στην καινούρια, αυξάνοντας τις δόσεις σε 72 ή ακόμα και 100.

 

Στους οφειλέτες αυτούς παρέχονται δύο επιλογές:

 • Να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην προηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή του Ν. 4152/2013) των εκπτώσεων της νέας ρύθμισης.
 • Να διατηρήσουν τη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν.4152/2013, ενώ ταυτόχρονα θα υπόκεινται αναδρομικά από 1.1.2013 σε επιτόκιο 4,56% και θα τύχουν αναδρομικά από την ένταξή τους στην προηγούμενη ρύθμιση (Νέα Αρχή) των εκπτώσεων της νέας ρύθμισης, καθώς και μια πρόσθετη μείωση 20% επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων αναδρομικά από την ημερομηνία ένταξης στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013.

 

Δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών έχουν από τις 20 Νοεμβρίου όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ταμείου, μετά την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων με την ΗΔΙΚΑ, από σήμερα λειτουργεί πλήρως η ηλεκτρονική – μηχανογραφική εφαρμογή της νέας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών για όσους οφειλέτες δεν έχουν μεταφερθεί τα χρέη τους στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Στην ρύθμιση μπορούν να «μπουν» ληξιπρόθεσμες οφειλές έως τις 31 Αυγούστου του 2014, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση παραμονής στη ρύθμιση αποτελεί η εμπρόθεσμη καταβολή των τρεχουσών εισφορών.