Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού συγκαλείται

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

των μελών του Συνδέσμου στην αίθουσα του 5ου ορόφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, οδός Ακαδημίας 7, την 16η Μαρτίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ.

Θ Ε Μ Α Τ Α:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνελεύσεως
2. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2014
3. Απολογισμός χρήσεως 2014 και Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Υποβολή Προϋπολογισμού 2015 και έγκρισή του
5. Ψηφοφορία για την έγκριση του Απολογισμού και της Λογοδοσίας
6. Δραστηριότητες του Συνδέσμου

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα συγκληθεί:

1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

χωρίς άλλη πρόσκληση, την 23η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας και κατά την ανωτέρω ημερομηνία θα συγκληθεί:

2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

χωρίς άλλη πρόσκληση, την 30η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα.

 

Αθήνα 4 Μαρτίου 2015

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ιωάννης Παπαγεωργάκης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Άλκης Ηλιάδης

 

Σημείωση: * Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.