Παρακράτηση φόρου προμηθείας Εμπορικών Αντιπροσώπων

tas2Οι μακροχρόνιες και επίπονες προσπάθειες του Συνδέσμου απέδωσαν και από 1/1/2014 στις αμοιβές και προμήθειες των εμπορικών αντιπροσώπων δεν παρακρατείται φόρος 20% κατά την καταβολή τους από τις τράπεζες.  

 

Ο Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων & Διανομέων Αθηνών γνωστοποιεί στα μέλη του ότι η προμήθεια που λαμβάνει ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί παρακράτησης φόρου 20% του φορολογικού νόμου 4172/2013.

 

Τούτο διευκρινίστηκε με την ΠΟΛ. 1120/25-4-2014 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη με την οποία κοινοποιήθηκαν αρμοδίως οι   διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 62 καθώς και της περ. δ’ της παρ. 1, των παρ. 2 και 8 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις οδηγίες της εν λόγω εγκυκλίου «δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί παρακράτησης οι αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, κ.λπ. από αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού».

 

Κατόπιν τούτου το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και οι τράπεζες δεν υποχρεούνται σε παρακράτηση 20% όταν καταβάλουν αμοιβές ή προμήθειες Εμπορικών Αντιπροσώπων από 1/1/2014. Επισημαίνεται ότι για αμοιβές που έχουν τιμολογηθεί στο φορολογικό έτος 2013 ή και προηγούμενα, αλλά η καταβολή (εξόφληση) αυτών πραγματοποιείται εντός του φορολογικού έτους 2014, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν.2238/1994, όπως ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με τον ν.4172/2013, δεδομένου ότι με βάση τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.4172/2013, ο χρόνος κτήσης του εισοδήματος είναι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του.

 

Ο Σύνδεσμος μετά τη δημοσίευση της ανωτέρω εγκυκλίου αισθάνεται δικαιωμένος διότι μετά από επίμονους και συνεχείς αγώνες πολλών ετών κατόρθωσε να πείσει τους αρμοδίους ότι η παρακράτηση 15% στις προμήθειες δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα ρευστότητας στους Εμπορικούς  Αντιπροσώπους και τούτο διότι η παρακράτηση αυτή, που στην ουσία ήταν προκαταβολή φόρου εισοδήματος, ήταν κατά πολύ υψηλότερη από τον οφειλόμενο φόρο καθόσον στις περισσότερες περιπτώσεις οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι δικαιούντο επιστροφής φόρου τον οποίο εισέπρατταν καθυστερημένα και άτοκα φυσικά.

 

Leave a Reply