Διευκρινήσεις σχετικά με το νέο σύστημα εμφανίσεως και εισπράξεως της προμήθειας του Εμπορικού Αντιπροσώπου

Με την Κοινοτική Οδηγία 653/86, προς την οποία έχει προσαρμοσθεί και η Ελληνική Νομοθεσία “Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων” έχουν επέλθει ορισμένες μεταβολές εις ό,τι αφορά την  εμφάνιση και την καταβολή της προμήθειας του Εμπορικού Αντιπροσώπου.

Οι σχετικές προς τούτο διατάξεις αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ.1 της ανωτέρω  Κοινοτικής   Οδηγίας και στο άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 219/91 (ΦΕΚ 81/A/30-5-91).

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο παλαιό σύστημα εμφανίσεως και καταβολής της προμήθειας ουδεμία μεταβολή έχει επέλθει. Η προμήθεια δηλαδή αναγράφεται επί του τιμολογίου του ξένου Οίκου, αφαιρείται από την αξία του εμπορεύματος και καταβάλλεται στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο από τη μεσολαβούσα Τράπεζα. Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος στην περίπτωση αυτή εκδίδει το καθιερωμένο τιμολόγιο, η δε Τράπεζα παρακρατεί την προκαταβολή φόρου 15%, την οποία αποδίδει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο τέλος δε του έτους χορηγεί στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο βεβαίωση για τον παρακρατηθέντα φόρο.

Με τις νέες διατάξεις  τόσο της Κοινοτικής Οδηγίας, όσο και του Π.Δ. 219/91 “Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων” καθορίζεται ότι ο Οίκος του εξωτερικού διαβιβάζει στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο κατάσταση των οφειλομένων προμηθειών, το αργότερο την τελευταία ημέρα του μηνός που ακολουθεί το τρίμηνο κατά το οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές αξιώσεις και καταβάλλει το αντίστοιχο ποσόν.

Η  καταβολή του ποσού αυτού μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

1) Ο ξένος Οίκος να εμβάσει το ποσόν αυτό σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα από την οποία ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος μπορεί να το εισπράξει, είτε να δώσει  εντολή στην Τράπεζα να το καταθέσει σε λογαριασμό συναλλάγματος, τον οποίο τηρεί στην ίδια ή σε άλλη Τράπεζα.

Με την υπ΄ αριθ. 1145747/1941/A0012/5.10.1994 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται ότι οι Τράπεζες κατά την εξόφληση εμβάσματος ή επιταγής σε Αντιπροσώπους, για προμήθεια από αλλοδαπούς Οίκους απευθείας στο όνομα του Αντιπροσώπου, είτε για έκτακτη προμήθεια, είτε για απευθείας προμήθεια ανά τρίμηνο λόγω μη αφαιρέσεως αυτής από την αξία του τιμολογίου, πρέπει να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 15%. Προκειμένου να διενεργηθεί αυτή η παρακράτηση από τις Τράπεζες οι Αντιπρόσωποι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική δήλωση σ΄ αυτές, με την οποία να τους γνωρίζουν ότι το ποσόν του εμβάσματος αποτελεί ή όχι προμήθεια.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο με την ισοτιμία συναλλάγματος κατά την ημέρα της εισπράξεως, αντίγραφο δε αυτού να στείλει και στον ξένο Οίκο.

2) Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος να δώσει εντολή στον ξένο Οίκο να καταθέσει το σχετικό ποσό των προμηθειών του σε λογαριασμό συναλλάγματος, τον οποίο τηρεί στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση αυτή ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αυτή να καταθέσει στη Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται, τη σχετική προκαταβολή φόρου 15%. (Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών υπ΄ αριθ. 1021278/371/A0012/13-5-97).

Εννοείται ότι και στη  περίπτωση αυτή ο  Εμπορικός Αντιπρόσωπος οφείλει να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο προμηθειών.

Διευκρινίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι η προμήθεια του Εμπορικού Αντιπροσώπου δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, εντούτοις οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι όπως και όλοι οι επαγγελματίες υποχρεούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1120916/ΠΟΛ.1155/22-12-2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ακόμα και εάν είναι μηδενικές ή πιστωτικές για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006.112Με την Κοινοτική Οδηγία 653/86, προς την οποία έχει προσαρμοσθεί και η Ελληνική Νομοθεσία “Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων” έχουν επέλθει ορισμένες μεταβολές εις ό,τι αφορά την  εμφάνιση και την καταβολή της προμήθειας του Εμπορικού Αντιπροσώπου.

Οι σχετικές προς τούτο διατάξεις αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ.1 της ανωτέρω  Κοινοτικής   Οδηγίας και στο άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 219/91 (ΦΕΚ 81/A/30-5-91).

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στο παλαιό σύστημα εμφανίσεως και καταβολής της προμήθειας ουδεμία μεταβολή έχει επέλθει. Η προμήθεια δηλαδή αναγράφεται επί του τιμολογίου του ξένου Οίκου, αφαιρείται από την αξία του εμπορεύματος και καταβάλλεται στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο από τη μεσολαβούσα Τράπεζα. Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος στην περίπτωση αυτή εκδίδει το καθιερωμένο τιμολόγιο, η δε Τράπεζα παρακρατεί την προκαταβολή φόρου 15%, την οποία αποδίδει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στο τέλος δε του έτους χορηγεί στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο βεβαίωση για τον παρακρατηθέντα φόρο.

Με τις νέες διατάξεις  τόσο της Κοινοτικής Οδηγίας, όσο και του Π.Δ. 219/91 “Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων” καθορίζεται ότι ο Οίκος του εξωτερικού διαβιβάζει στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο κατάσταση των οφειλομένων προμηθειών, το αργότερο την τελευταία ημέρα του μηνός που ακολουθεί το τρίμηνο κατά το οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές αξιώσεις και καταβάλλει το αντίστοιχο ποσόν.

Η  καταβολή του ποσού αυτού μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

1) Ο ξένος Οίκος να εμβάσει το ποσόν αυτό σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα από την οποία ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος μπορεί να το εισπράξει, είτε να δώσει  εντολή στην Τράπεζα να το καταθέσει σε λογαριασμό συναλλάγματος, τον οποίο τηρεί στην ίδια ή σε άλλη Τράπεζα.

Με την υπ΄ αριθ. 1145747/1941/A0012/5.10.1994 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζεται ότι οι Τράπεζες κατά την εξόφληση εμβάσματος ή επιταγής σε Αντιπροσώπους, για προμήθεια από αλλοδαπούς Οίκους απευθείας στο όνομα του Αντιπροσώπου, είτε για έκτακτη προμήθεια, είτε για απευθείας προμήθεια ανά τρίμηνο λόγω μη αφαιρέσεως αυτής από την αξία του τιμολογίου, πρέπει να παρακρατούν φόρο με συντελεστή 15%. Προκειμένου να διενεργηθεί αυτή η παρακράτηση από τις Τράπεζες οι Αντιπρόσωποι οφείλουν να υποβάλλουν σχετική δήλωση σ΄ αυτές, με την οποία να τους γνωρίζουν ότι το ποσόν του εμβάσματος αποτελεί ή όχι προμήθεια.

Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο με την ισοτιμία συναλλάγματος κατά την ημέρα της εισπράξεως, αντίγραφο δε αυτού να στείλει και στον ξένο Οίκο.

2) Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος να δώσει εντολή στον ξένο Οίκο να καταθέσει το σχετικό ποσό των προμηθειών του σε λογαριασμό συναλλάγματος, τον οποίο τηρεί στο εξωτερικό.

Στην περίπτωση αυτή ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αυτή να καταθέσει στη Δ.Ο.Υ., στην οποία υπάγεται, τη σχετική προκαταβολή φόρου 15%. (Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών υπ΄ αριθ. 1021278/371/A0012/13-5-97).

Εννοείται ότι και στη  περίπτωση αυτή ο  Εμπορικός Αντιπρόσωπος οφείλει να εκδώσει το σχετικό τιμολόγιο προμηθειών.

Διευκρινίζεται ότι, παρά το γεγονός ότι η προμήθεια του Εμπορικού Αντιπροσώπου δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, εντούτοις οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι όπως και όλοι οι επαγγελματίες υποχρεούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1120916/ΠΟΛ.1155/22-12-2005 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ακόμα και εάν είναι μηδενικές ή πιστωτικές για πράξεις που διενεργούνται από 1ης Ιανουαρίου 2006.

Leave a Reply