Διατάξεις Ν. 4254/2014

tas9Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου με την οποία βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και επικοινωνία, μας απέστειλε επιστολή με θέμα « Επισκόπηση Διατάξεων του νέου Ν. 4254/2014 ». Στην επιστολή αυτή που αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο, μεταξύ άλλων καταγράφονται:

 

Α. Φορολογικές διατάξεις

 

  • Το ανώτατο πλαφόν επιβολής προστίμου για τη μη έκδοση στοιχείων οριοθετείται στα 30.000 ευρώ ανα φορολογικό έλεγχο. Σε περίπτωση που κατά τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου διαπιστωθεί εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης (υποτροπή) εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Για κάθε επόμενη παρόμοια παράβαση το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.
  • Επιβάλλεται πρόστιμο αξίας 100 ευρώ σε περίπτωση μη επιβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής φορολογικής δήλωσης ή αντίστοιχης δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται για κάθε άλλη παράβαση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης παρακρατούμενων φόρων κλπ, υπό την προϋπόθεση πως ο φορολογούμενος δεν υποχρεούται να τηρεί βιβλία.
  • Το πρόστιμο για τη μη έκδοση ή την έκδοση ανακριβών φορολογικών στοιχείων (μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και έκδοσης αποδείξεων) για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην Β’ κατηγορίας) είναι 250 ευρώ, ενώ για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ΄ κατηγορίας) είναι 500 ευρώ.

 

Β.  Διατάξεις του Πολυνομοσχεδίου για το Ασφαλιστικό Σύστημα και τα Εργασιακά

Προβλέπεται:

  • Μείωση των επικουρικών συντάξεων σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με το προβλεπόμενο (από την 1/7/2014 και όχι από την 1/1/2015).
  • Μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, από την 1/1/2014 και καταβολή από τον ΟΑΕΔ για τελευταία φορά του μισού οικογενειακού επιδόματος.
  • Θέσπιση της μηνιαίας καταβολής των εισφορών στον ΟΑΕΕ και υποχρεωτική ασφάλιση σε αυτόν των νέων ασφαλισμένων που είναι παράλληλα ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για λιγότερες από 25 ημέρες το μήνα (απόσυρση της διάταξης που προέβλεπε την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ  όσων δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων).
  • Υποχρεωτικός συμψηφισμός επιχορηγήσεων και ενισχύσεων με τις οφειλές των υπόχρεων προς τα ασφαλιστικά τους ταμεία.
  • Περιορισμός κατά 50% των προσαυξήσεων των τριετιών («ωριμάνσεις»), προκειμένου να δοθεί κίνητρο για τη πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 25 ετών.

Leave a Reply