Διαδικασία απαλλαγής ΦΠΑ της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των στενά συνδεόμενων υπηρεσιών

Η διαδικασία απαλλαγής του ΦΠΑ που αναλογεί στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των στενά συνδεόμενων υπηρεσιών, καθοριζόταν για πολλά χρόνια με την απόφαση ΠΟΛ.1263/1993 με τις εκάστοτε βέβαια τροποποιήσεις αυτής. Η διαδικασία αυτή επανακαθορίστηκε με την νέα Απόφαση ΠΟΛ. 1167/2015, όπως ισχύει και με την ΠΟΛ.1247/6-11-2015 όπου καθορίζονται τα δεδομένα σχετικά με την έκδοση του Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής.

Αναλυτικά:

  1. Πλαίσιο απαλλαγής ΦΠΑ αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση και συνδεόμενων υπηρεσιών

Με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1167/2015, όπως ισχύει μετά την ΠΟΛ. 1247/2015, επανακαθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠA για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

Πρόκειται για δυνατότητα (και όχι για υποχρέωση) που παρέχεται σε υποκείμενους στο ΦΠΑ στην Ελλάδα να αγοράζουν στην Ελλάδα ή να εισάγουν αγαθά χωρίς ΦΠΑ, εφόσον αυτά προορίζονται να σταλούν σε άλλο κ-μ ή σε τρίτη χώρα καθώς και να λαμβάνουν χωρίς ΦΠΑ, υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη δραστηριότητά τους αυτή.

Με τη νέα απόφαση καταργείται η διαδικασία απαλλαγής που όριζε η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993, η οποία είχε επανειλημμένα τροποποιηθεί με μεταγενέστερες αποφάσεις χωρίς να έχει για χρόνια κωδικοποιηθεί. Καταργούνται συνεπώς και οι σχετικές τροποποιητικές της ΠΟΛ. 1262/1993 αποφάσεις, δηλαδή οι ΠΟΛ. 1075/1995, ΠΟΛ.1155/6.6.1995 ΠΟΛ.1198/13.7.1995, ΠΟΛ. 1272/17.10.1996, ΠΟΛ. 1206/2002, ΠΟΛ.1061/26.3.2008 καθώς και οι εγκύκλιος ΠΟΛ.1156/2007 και η Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20.11.2014.