Δημοσιεύτηκε το ασφαλιστικό – φορολογικό νομοσχέδιο (Ν. 4387/2016).

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A 85 – 12.05.2016) ο ασφαλιστικός – φορολογικός νόμος υπ’ αριθμ. 4387/2016 “Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.”

Ο νόμος αυτός περιλαμβάνει στο πρώτο του μέρος τις διατάξεις σχετικά με το ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό σύστημα (άρθρα 1 – 111) και στο δεύτερο μέρος του (άρθρα 112 – 122) τις μεταβολές που επέρχονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, στα τυχερά παίγνια και σε λοιπούς νόμους