Ασφάλιση στον ΟΑΕΕ των συνδεδεμένων αντιπροσώπων, πιστοποιημένων διαπραγματευτών, εμπορικών αντιπροσώπων και πλασιέ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/114/86967
ΑΘΗΝΑ, 9/9/2009
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85

ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΙΕ»
Κατόπιν σχετικών επιστολών του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών, του αρ. πρωτ. Φ10035/20727/1081/2-9-09 εγγράφου της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και προβληματισμών των Περ/κων Δ/νσεων του Οργανισμού, κατέστη ανάγκη να δοθούν διευκρινίσεις και πληροφορίες αναφορικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων. Συγκεκριμένα:

Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Στο ΠΔ 219/91, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/653/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορίζεται ότι Εμπορικός Αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση:
– είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται «αντιπροσωπευόμενος», την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων (με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3557/07 προστέθηκε και η παροχή υπηρεσιών),
– είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ’ ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.
Στο ίδιο ΠΔ αναφέρεται ότι «ο εμπορικός αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα αμιγή Εμπορικά Επιμελητήρια ή στο Εμπορικό Τμήμα των λοιπών Επιμελητηρίων και στο Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων».
Από το Επιμελητήριο εκδίδεται και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου, η οποία ήταν απαραίτητη εκτός των άλλων δικαιολογητικών για την εγγραφή και τη νομιμοποίηση του ασφαλιστικού χρόνου στο τέως ΤΑΕ και τώρα πια για την εγγραφή στον ΟΑΕΕ.
Ως εκ τούτου οι εμπορικοί αντιπρόσωποι ασφαλίζονταν για την ιδιότητά τους αυτή στο τέως ΤΑΕ και τώρα πια στο διάδοχο φορέα ΟΑΕΕ ανεξαρτήτως του αριθμού των «αντιπροσωπευόμενων» εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται (μία ή περισσότερες).
Δ. ΠΛΑΣΙΕ ή ΝΤΙΛΕΡ
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται οι ως άνω αναφερόμενοι εμπορικοί αντιπρόσωποι με τους πλασιέ ή ντίλερ για την ασφάλιση των οποίων ρητά αναφέρεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1880/90.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη οι παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ), υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ανεξάρτητα αν συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εφ’ όσον εξυπηρετούν αποκλειστικά μια επιχείρηση και απασχολούνται μέσα ή έξω από αυτήν, αυτοπροσώπως με τη διάθεση των προϊόντων της.
Η ασφάλιση στο ΙΚΑ χωρεί ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (ποσοστά ή μισθός, ή μισθός και ποσοστά), την τυχόν έκδοση τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών και τον τρόπο φορολόγησής της.
Αν ο πλασιέ ή ντίλερ απασχολείται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είχε υποχρέωση ασφάλισης στο τέως ΤΑΕ και τώρα πια στον ΟΑΕΕ, προσκομίζοντας εκτός των άλλων δικαιολογητικών για την εγγραφή του και βεβαιώσεις από τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις που τον απασχολούν.
Επίσης, όπως έγινε αντιληπτό οι πλασίε ή ντίλερ δεν διαθέτουν ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όμως έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ.
Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής και Εξαγωγής

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής και Εξαγωγής μας κοινοποίησε τις κατωτέρω δύο επιστολές του Προέδρου της κ. Δημητρίου Καραμαλάκου, τις οποίες απέστειλε στον Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και μέλη Δ.Σ. της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και κοινοποίησε σε όλες τις Ομοσπονδίες και Εμπορικούς Συλλόγους αναφορικά με την μεγάλη αδικία που παρατηρείται στο συνταξιοδοτικό θέμα των εμπόρων.

Η πρώτη επιστολή, η οποία εστάλη 16 Απριλίου 2008 έχει ως εξής:

“Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ”

Η διαπίστωση ότι οι εξερχόμενοι για σύνταξη έμποροι (ασφαλισμένοι στο πρώην Τ.Α.Ε.) λαμβάνουν σύνταξη πολύ μικρότερη από τους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Β.Ε.

Η απορία καθώς και η διαμαρτυρία είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν αναλογιστεί κανείς ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των εμπόρων ήσαν περίπου διπλάσιες μέχρι το 2006, όπου εγένετο η ενοποίηση όλων των ταμείων στον σημερινό Ο.Α.Ε.Ε.

Οι σημερινές ασφαλιστικές εισφορές είναι ίδιες για όλους τους ασφαλισμένους. Οι συντάξεις όμως παραμένουν να έχουν την ως ανωτέρω μεγάλη διαφορά.

Κατά τη γνώμη μας υπάρχει μεγάλη αδικία και η ενοποίηση όλων των ταμείων (Τ.Ε.Β.Ε. – Τ.Α.Ε. – Τ.Σ.Α.) πρέπει να δώσει ίδιες συντάξεις και ίδιες κατηγορίες για όλους τους ασφαλισμένους.

Πιστεύουμε ότι η σημερινή Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε. θα αναλάβει να καλύψει με ευθύνη της αυτή τη μεγάλη αδικία στο κλάδο των επιχειρηματιών -εμπόρων.

Επίσης καλούμε τους συνδικαλιστικούς φορείς του εμπορίου να προβάλουν αυτό το σοβαρό θέμα στην Υπουργό Απασχόλησης καθώς και την επιστροφή από τον Ο.Α.Ε.Ε. όλων των επιπλέον εισφορών που έχουν καταβάλλει μέχρι σήμερα.

Να αναζητηθούν ευθύνες σε όλους τους διοικούντες του Τ.Α.Ε. μέχρι το 2006 για την απαράδεκτη αυτή αδράνεια, και την μη ενημέρωση των ασφαλισμένων εμπόρων».

Επειδή δεν υπήρξε κανένα θετικό βήμα για λύση του προβλήματος ο κ. Καραμαλάκος επανήλθε με την κατωτέρω εμπεριστατωμένη επιστολή στις 2 Απριλίου 2009.

“Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ”

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από την ενημέρωσή σας με την αρχική μας επιστολή στις 16 Απριλίου 2008 σχετικά με την αδικία των παρεχομένων συντάξεων προς τους εμπόρους του πρώην Τ.Α.Ε. μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει λύση δίκαιη και αντικειμενική. Δε γνωρίζουμε αν απαιτείται πολιτική απόφαση ή δυναμικές πλέον παρεμβάσεις όλων μας.

Τα επιπλέον στοιχεία που θέλουμε να σας πληροφορήσουμε είναι τα εξής:

1) Ο ασφαλισμένος του Τ.Α.Ε. το 2027 ανήκοντας στην Ε΄ ασφαλιστική κατηγορία θα εξέλθει με σύνταξη 1815 ευρώ εφόσον συνεχιστεί η ίδια μέθοδος των αυξήσεων που ισχύει μέχρι σήμερα.
2) Ενώ ασφαλισμένοι του πρώην Τ.Ε.Β.Ε. το 2027, οι οποίοι ανήκουν στην Ζ΄ ασφαλιστική κατηγορία θα εξέλθουν με σύνταξη 6.283 ευρώ. Μέχρι το 2007 οι εν λόγω ασφαλισμένοι, όταν έγινε η ενοποίηση όλων των ταμείων, πλήρωναν χαμηλότερη ασφαλιστική εισφορά από τους ασφαλισμένους του Τ.Α.Ε.
α) Για 35 χρόνια στον Κλάδο του Τ.Α.Ε. όσοι εξήλθαν για σύνταξη το 2008 στην Ζ΄ ασφαλιστική κατηγορία κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές 149.940 ευρώ με μηνιαία σύνταξη 1.093 ευρώ.
β) Για 35 χρόνια στον κλάδο του Τ.Ε.Β.Ε. όσοι εξήλθαν για σύνταξη το 2008 στην Ζ΄ ασφαλιστική κατηγορία κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές 91.140 ευρώ με μηνιαία σύνταξη 1.455,75 ευρώ.

Αν συνεχιστούν οι αυξήσεις των συντάξεων με τον ανάλογο ισχύοντα σήμερα υπολογισμό θα πρέπει να ισχύσουν το ίδιο και για τους ασφαλισμένους του πρώην Τ.Α.Ε. Πέραν αυτών καλούμεθα να παρέμβουμε δυναμικά προς την ηγεσία του ασφαλιστικού τομέα (Υπουργείο Απασχόλησης – Ο.Α.Ε.Ε.) για την κατάργηση αρχικά των Προεδρικών διαταγμάτων:
1. 668/1981 Άρθρο 97
2. 116/1988 Άρθρο 9
3. 258/2005 Άρθρο 37 για Τ.Α.Ε.
4. 258/2005 Άρθρο 5 για Τ.Ε.Β.Ε.

Να εξομοιωθούν οι ασφαλιστικές κατηγορίες των ασφαλισμένων σε ενιαία ασφαλιστική εισφορά με όμοιες συντάξεις προς όλους τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. ανεξαρτήτου κλάδου (Τ.Α.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε.)

Συνάδελφοι σας καλούμε να ενώσουμε τις προσπάθειες – διαμαρτυρίες μας προς το Υπουργείο Απασχόλησης / Ο.Α.Ε.Ε. για την ικανοποίηση και την δίκαιη ισονομία για τους ασφαλισμένους του Τ.Α.Ε.

Φιλικά
Δημήτριος Καραμαλάκος»
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 39, ΑΠΡ-ΙΟΥΝ 2009
Αύξηση εισφορών κατά 5% στον ΟΑΕΕ

Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας Φάνης Πάλλη- Πετραλιά αυξάνονται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2009 οι εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) κατά 5%.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 39, ΑΠΡ-ΙΟΥΝ 2009
Απλούστευση της διαδικασίας απονομής σύνταξης από τον ΟΑΕΕ

Με την υπ. αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/28316 /22-10-2008 Υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην υπ. αριθ. 2254/4-11-2008, τεύχος δεύτερο, εφημερίδα της κυβερνήσεως απλουστεύεται ως κατωτέρω η διαδικασία απονομής της σύνταξης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών:

Α) Κατάργηση δικαιολογητικών
Καταργείται για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, το πιστοποητικό του Ελληνικού Προξενείου, στο οποίο αναφέρεται η διεύθυνση και η ημερομηνία εγκατάστασης ως μόνιμου κατοίκου του αιτούντος, στην περίπτωση συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης σε χώρες της ΕΕ ή διμερών συμβάσεων με άλλες χώρες.

Β) Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση
1. Εντάσσονται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση τα παρακάτω πιστοποιητικά, ήτοι:
α. Η δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης
β. Η επί εκδοθείσας δικαστικής απόφασης βεβαίωση, κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου, του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου από την οποία να προκύπτει η σχετική ημερομηνάι πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων.
2. Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών διενεργείται μέ έγγραφο της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης αρχής, το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
3. Στην παράγραφο αυτή καθορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των παραπάνω δικαιολογητικών .

Γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις
Ενσωματώνονται εφεξής στο έντυπο της αίτησης και δεν υποβάλλονται σε ξεχωριστό έντυπο, οι υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες ο αιτών δηλώνει:
1. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται ή είναι συνταξιούχος ή έχει εισόδημα
2. Τα προστατευόμενα τέκνα ότι δεν εργάζονται, είναι άγαμα και δεν συνταξιοδοτούνται εξ ιδίου δικαιώματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες για την απονομή σύνταξης, καθώς και όλα τα σχετικά ενημερωτικά ή πληροφοριακά έντυπά της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 37, ΟΚΤ-ΔΕΚ 2008
Χρόνος Διαγραφής μέλους ΕΠΕ από τον ΟΑΕΕ

Στην υπ’ αριθμ. 83/17.10.2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την έξοδο εταίρου από ΕΠΕ αναφέρεται ότι ως ημερομηνία διαγραφής μέλους ΕΠΕ από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης του Καταστατικού της εταιρίας.

Ειδικότερα στην ανωτέρω εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 258/05 ‘’ως ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας μέλους νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων λαμβάνεται εκείνη που βεβαιώνεται από τη ΔΟΥ με την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών’’.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. Φ80000/7228/308/14-9-06), για τη διαγραφή των μελών ΕΠΕ από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρίας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 (περί ΕΠΕ, όπως ισχύει σήμερα): ‘’Πας εταίρος δύναται να εξέλθη της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του προέδρου των Πρωτοδικών. Δια της αυτής αποφάσεως προσδιορίζεται και η αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου…’’.

Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη μέλος ΕΠΕ δύναται να εξέλθει από την εταιρία δυνάμει δικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Με την ίδια δικαστική απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της εταιρικής μερίδας του εξερχόμενου εταίρου. Από τη στιγμή που θα καταβληθεί στον αποκλειόμενο ή εξερχόμενο εταίρο η αξία της μερίδας συμμετοχής του, η εταιρία συνεχίζεται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους.

Τονίζουμε το γεγονός ότι μέχρι την καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και την τροποποίηση του καταστατικού λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, αυτός διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα.

Κατά συνέπεια, ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού είναι η ημερομηνία δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας.

Σας εφιστούμε την προσοχή στην περίπτωση που ο εταίρος μιας ΕΠΕ παραιτείται από την αξίωση καταβολής σε αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, βάσει της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου.

Εφόσον λοιπόν στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι δεν τίθεται θέμα καταβολής στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, ο εν λόγω θεωρείται ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΕ με την τελεσιδικία της προαναφερόμενης απόφασης.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω δικαστικής απόφασης στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ).

Επίσης, για τη διαγραφή από τον Οργανισμό κρίνεται σκόπιμη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης μεταβολής εργασιών του αιτούντος από την αρμόδια ΔΟΥ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 258/05, αφού για την έκδοσή της δεν απαιτείται η σύμπραξη άλλου εταίρου – διαχειριστού της ΕΠΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρόμοια δυνατότητα εξόδου δεν προβλέπεται για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τα μέλη των οποίων έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, προκαλώντας τη λύση της εταιρίας με καταγγελία.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 37, ΟΚΤ-ΔΕΚ 2008
Επικουρική Ασφάλιση Ελευθέρων Επαγγελματιών

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο 3655/2008 (άρθρα 12-21) από 1ης Αυγούστου ε.ε. συνεστήθη στον ΟΑΕΕ Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Στην ασφάλιση του κλάδου μπορούν να ενταχθούν μετά από αίτησή τους, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο της κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 6% του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Π.Δ. 258/2005, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται ή κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου σε ποσοστό 6% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει υπαχθεί με αίτησή του.OAEE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/114/86967
ΑΘΗΝΑ, 9/9/2009
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85

ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΙΕ»
Κατόπιν σχετικών επιστολών του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών, του αρ. πρωτ. Φ10035/20727/1081/2-9-09 εγγράφου της Δ/νσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και προβληματισμών των Περ/κων Δ/νσεων του Οργανισμού, κατέστη ανάγκη να δοθούν διευκρινίσεις και πληροφορίες αναφορικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ανωτέρω αναφερόμενων προσώπων. Συγκεκριμένα:

Γ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Στο ΠΔ 219/91, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/653/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ορίζεται ότι Εμπορικός Αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση:
– είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται «αντιπροσωπευόμενος», την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων (με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3557/07 προστέθηκε και η παροχή υπηρεσιών),
– είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ’ ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.
Στο ίδιο ΠΔ αναφέρεται ότι «ο εμπορικός αντιπρόσωπος είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί ως εμπορικός αντιπρόσωπος στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα αμιγή Εμπορικά Επιμελητήρια ή στο Εμπορικό Τμήμα των λοιπών Επιμελητηρίων και στο Ταμείο Ασφάλισης Εμπόρων».
Από το Επιμελητήριο εκδίδεται και η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του εμπορικού αντιπροσώπου, η οποία ήταν απαραίτητη εκτός των άλλων δικαιολογητικών για την εγγραφή και τη νομιμοποίηση του ασφαλιστικού χρόνου στο τέως ΤΑΕ και τώρα πια για την εγγραφή στον ΟΑΕΕ.
Ως εκ τούτου οι εμπορικοί αντιπρόσωποι ασφαλίζονταν για την ιδιότητά τους αυτή στο τέως ΤΑΕ και τώρα πια στο διάδοχο φορέα ΟΑΕΕ ανεξαρτήτως του αριθμού των «αντιπροσωπευόμενων» εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται (μία ή περισσότερες).
Δ. ΠΛΑΣΙΕ ή ΝΤΙΛΕΡ
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγχέονται οι ως άνω αναφερόμενοι εμπορικοί αντιπρόσωποι με τους πλασιέ ή ντίλερ για την ασφάλιση των οποίων ρητά αναφέρεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 1880/90.
Σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη οι παραγωγοί πωλήσεων (πλασιέ), υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ανεξάρτητα αν συνδέονται με τον εργοδότη τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, εφ’ όσον εξυπηρετούν αποκλειστικά μια επιχείρηση και απασχολούνται μέσα ή έξω από αυτήν, αυτοπροσώπως με τη διάθεση των προϊόντων της.
Η ασφάλιση στο ΙΚΑ χωρεί ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής τους (ποσοστά ή μισθός, ή μισθός και ποσοστά), την τυχόν έκδοση τιμολογίων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών και τον τρόπο φορολόγησής της.
Αν ο πλασιέ ή ντίλερ απασχολείται από δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είχε υποχρέωση ασφάλισης στο τέως ΤΑΕ και τώρα πια στον ΟΑΕΕ, προσκομίζοντας εκτός των άλλων δικαιολογητικών για την εγγραφή του και βεβαιώσεις από τουλάχιστον δύο επιχειρήσεις που τον απασχολούν.
Επίσης, όπως έγινε αντιληπτό οι πλασίε ή ντίλερ δεν διαθέτουν ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όμως έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ.
Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής και Εξαγωγής

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ανεξαρτήτων Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής και Εξαγωγής μας κοινοποίησε τις κατωτέρω δύο επιστολές του Προέδρου της κ. Δημητρίου Καραμαλάκου, τις οποίες απέστειλε στον Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και μέλη Δ.Σ. της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και κοινοποίησε σε όλες τις Ομοσπονδίες και Εμπορικούς Συλλόγους αναφορικά με την μεγάλη αδικία που παρατηρείται στο συνταξιοδοτικό θέμα των εμπόρων.

Η πρώτη επιστολή, η οποία εστάλη 16 Απριλίου 2008 έχει ως εξής:

“Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ”

Η διαπίστωση ότι οι εξερχόμενοι για σύνταξη έμποροι (ασφαλισμένοι στο πρώην Τ.Α.Ε.) λαμβάνουν σύνταξη πολύ μικρότερη από τους ασφαλισμένους του Τ.Ε.Β.Ε.

Η απορία καθώς και η διαμαρτυρία είναι πάρα πολύ μεγάλη όταν αναλογιστεί κανείς ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των εμπόρων ήσαν περίπου διπλάσιες μέχρι το 2006, όπου εγένετο η ενοποίηση όλων των ταμείων στον σημερινό Ο.Α.Ε.Ε.

Οι σημερινές ασφαλιστικές εισφορές είναι ίδιες για όλους τους ασφαλισμένους. Οι συντάξεις όμως παραμένουν να έχουν την ως ανωτέρω μεγάλη διαφορά.

Κατά τη γνώμη μας υπάρχει μεγάλη αδικία και η ενοποίηση όλων των ταμείων (Τ.Ε.Β.Ε. – Τ.Α.Ε. – Τ.Σ.Α.) πρέπει να δώσει ίδιες συντάξεις και ίδιες κατηγορίες για όλους τους ασφαλισμένους.

Πιστεύουμε ότι η σημερινή Διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε. θα αναλάβει να καλύψει με ευθύνη της αυτή τη μεγάλη αδικία στο κλάδο των επιχειρηματιών -εμπόρων.

Επίσης καλούμε τους συνδικαλιστικούς φορείς του εμπορίου να προβάλουν αυτό το σοβαρό θέμα στην Υπουργό Απασχόλησης καθώς και την επιστροφή από τον Ο.Α.Ε.Ε. όλων των επιπλέον εισφορών που έχουν καταβάλλει μέχρι σήμερα.

Να αναζητηθούν ευθύνες σε όλους τους διοικούντες του Τ.Α.Ε. μέχρι το 2006 για την απαράδεκτη αυτή αδράνεια, και την μη ενημέρωση των ασφαλισμένων εμπόρων».

Επειδή δεν υπήρξε κανένα θετικό βήμα για λύση του προβλήματος ο κ. Καραμαλάκος επανήλθε με την κατωτέρω εμπεριστατωμένη επιστολή στις 2 Απριλίου 2009.

“Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΔΙΚΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ”

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από την ενημέρωσή σας με την αρχική μας επιστολή στις 16 Απριλίου 2008 σχετικά με την αδικία των παρεχομένων συντάξεων προς τους εμπόρους του πρώην Τ.Α.Ε. μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει λύση δίκαιη και αντικειμενική. Δε γνωρίζουμε αν απαιτείται πολιτική απόφαση ή δυναμικές πλέον παρεμβάσεις όλων μας.

Τα επιπλέον στοιχεία που θέλουμε να σας πληροφορήσουμε είναι τα εξής:

1) Ο ασφαλισμένος του Τ.Α.Ε. το 2027 ανήκοντας στην Ε΄ ασφαλιστική κατηγορία θα εξέλθει με σύνταξη 1815 ευρώ εφόσον συνεχιστεί η ίδια μέθοδος των αυξήσεων που ισχύει μέχρι σήμερα.
2) Ενώ ασφαλισμένοι του πρώην Τ.Ε.Β.Ε. το 2027, οι οποίοι ανήκουν στην Ζ΄ ασφαλιστική κατηγορία θα εξέλθουν με σύνταξη 6.283 ευρώ. Μέχρι το 2007 οι εν λόγω ασφαλισμένοι, όταν έγινε η ενοποίηση όλων των ταμείων, πλήρωναν χαμηλότερη ασφαλιστική εισφορά από τους ασφαλισμένους του Τ.Α.Ε.
α) Για 35 χρόνια στον Κλάδο του Τ.Α.Ε. όσοι εξήλθαν για σύνταξη το 2008 στην Ζ΄ ασφαλιστική κατηγορία κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές 149.940 ευρώ με μηνιαία σύνταξη 1.093 ευρώ.
β) Για 35 χρόνια στον κλάδο του Τ.Ε.Β.Ε. όσοι εξήλθαν για σύνταξη το 2008 στην Ζ΄ ασφαλιστική κατηγορία κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές 91.140 ευρώ με μηνιαία σύνταξη 1.455,75 ευρώ.

Αν συνεχιστούν οι αυξήσεις των συντάξεων με τον ανάλογο ισχύοντα σήμερα υπολογισμό θα πρέπει να ισχύσουν το ίδιο και για τους ασφαλισμένους του πρώην Τ.Α.Ε. Πέραν αυτών καλούμεθα να παρέμβουμε δυναμικά προς την ηγεσία του ασφαλιστικού τομέα (Υπουργείο Απασχόλησης – Ο.Α.Ε.Ε.) για την κατάργηση αρχικά των Προεδρικών διαταγμάτων:
1. 668/1981 Άρθρο 97
2. 116/1988 Άρθρο 9
3. 258/2005 Άρθρο 37 για Τ.Α.Ε.
4. 258/2005 Άρθρο 5 για Τ.Ε.Β.Ε.

Να εξομοιωθούν οι ασφαλιστικές κατηγορίες των ασφαλισμένων σε ενιαία ασφαλιστική εισφορά με όμοιες συντάξεις προς όλους τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. ανεξαρτήτου κλάδου (Τ.Α.Ε. – Τ.Ε.Β.Ε.)

Συνάδελφοι σας καλούμε να ενώσουμε τις προσπάθειες – διαμαρτυρίες μας προς το Υπουργείο Απασχόλησης / Ο.Α.Ε.Ε. για την ικανοποίηση και την δίκαιη ισονομία για τους ασφαλισμένους του Τ.Α.Ε.

Φιλικά
Δημήτριος Καραμαλάκος»
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 39, ΑΠΡ-ΙΟΥΝ 2009
Αύξηση εισφορών κατά 5% στον ΟΑΕΕ

Με απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κας Φάνης Πάλλη- Πετραλιά αυξάνονται αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2009 οι εισφορές των ασφαλισμένων στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) κατά 5%.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 39, ΑΠΡ-ΙΟΥΝ 2009
Απλούστευση της διαδικασίας απονομής σύνταξης από τον ΟΑΕΕ

Με την υπ. αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/28316 /22-10-2008 Υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην υπ. αριθ. 2254/4-11-2008, τεύχος δεύτερο, εφημερίδα της κυβερνήσεως απλουστεύεται ως κατωτέρω η διαδικασία απονομής της σύνταξης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών:

Α) Κατάργηση δικαιολογητικών
Καταργείται για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, το πιστοποητικό του Ελληνικού Προξενείου, στο οποίο αναφέρεται η διεύθυνση και η ημερομηνία εγκατάστασης ως μόνιμου κατοίκου του αιτούντος, στην περίπτωση συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης σε χώρες της ΕΕ ή διμερών συμβάσεων με άλλες χώρες.

Β) Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση
1. Εντάσσονται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση τα παρακάτω πιστοποιητικά, ήτοι:
α. Η δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης
β. Η επί εκδοθείσας δικαστικής απόφασης βεβαίωση, κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου, του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου από την οποία να προκύπτει η σχετική ημερομηνάι πτώχευσης.
γ. Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων.
2. Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών διενεργείται μέ έγγραφο της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης αρχής, το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
3. Στην παράγραφο αυτή καθορίζεται λεπτομερώς η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των παραπάνω δικαιολογητικών .

Γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις
Ενσωματώνονται εφεξής στο έντυπο της αίτησης και δεν υποβάλλονται σε ξεχωριστό έντυπο, οι υπεύθυνες δηλώσεις με τις οποίες ο αιτών δηλώνει:
1. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται ή είναι συνταξιούχος ή έχει εισόδημα
2. Τα προστατευόμενα τέκνα ότι δεν εργάζονται, είναι άγαμα και δεν συνταξιοδοτούνται εξ ιδίου δικαιώματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες για την απονομή σύνταξης, καθώς και όλα τα σχετικά ενημερωτικά ή πληροφοριακά έντυπά της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 37, ΟΚΤ-ΔΕΚ 2008
Χρόνος Διαγραφής μέλους ΕΠΕ από τον ΟΑΕΕ

Στην υπ’ αριθμ. 83/17.10.2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με την έξοδο εταίρου από ΕΠΕ αναφέρεται ότι ως ημερομηνία διαγραφής μέλους ΕΠΕ από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της τροποποίησης του Καταστατικού της εταιρίας.

Ειδικότερα στην ανωτέρω εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 258/05 ‘’ως ημερομηνία απώλειας της ιδιότητας μέλους νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων λαμβάνεται εκείνη που βεβαιώνεται από τη ΔΟΥ με την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών’’.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. Φ80000/7228/308/14-9-06), για τη διαγραφή των μελών ΕΠΕ από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ απαιτείται συστατικό και τροποποιητικό ή διαλυτικό καταστατικού της εταιρίας νόμιμα δημοσιευμένο και το αντίστοιχο ΦΕΚ καταχώρησής του.

Σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 3190/1955 (περί ΕΠΕ, όπως ισχύει σήμερα): ‘’Πας εταίρος δύναται να εξέλθη της εταιρίας ένεκα σπουδαίου λόγου, κατόπιν αποφάσεως του προέδρου των Πρωτοδικών. Δια της αυτής αποφάσεως προσδιορίζεται και η αξία της μερίδος συμμετοχής του εξερχόμενου εταίρου…’’.

Επομένως, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη μέλος ΕΠΕ δύναται να εξέλθει από την εταιρία δυνάμει δικαστικής απόφασης του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας.

Με την ίδια δικαστική απόφαση προσδιορίζεται και η αξία της εταιρικής μερίδας του εξερχόμενου εταίρου. Από τη στιγμή που θα καταβληθεί στον αποκλειόμενο ή εξερχόμενο εταίρο η αξία της μερίδας συμμετοχής του, η εταιρία συνεχίζεται ανάμεσα στους υπόλοιπους εταίρους.

Τονίζουμε το γεγονός ότι μέχρι την καταβολή στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του και την τροποποίηση του καταστατικού λόγω μείωσης του εταιρικού κεφαλαίου, αυτός διατηρεί την εταιρική του ιδιότητα.

Κατά συνέπεια, ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού είναι η ημερομηνία δημοσιεύσεως στο ΦΕΚ της τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας.

Σας εφιστούμε την προσοχή στην περίπτωση που ο εταίρος μιας ΕΠΕ παραιτείται από την αξίωση καταβολής σε αυτόν της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, βάσει της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου.

Εφόσον λοιπόν στη δικαστική απόφαση αναφέρεται ρητά ότι δεν τίθεται θέμα καταβολής στον εξερχόμενο εταίρο της αξίας της μερίδας συμμετοχής του, ο εν λόγω θεωρείται ότι απώλεσε την ιδιότητα του μέλους της ΕΠΕ με την τελεσιδικία της προαναφερόμενης απόφασης.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ θεωρείται η ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω δικαστικής απόφασης στο ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ).

Επίσης, για τη διαγραφή από τον Οργανισμό κρίνεται σκόπιμη η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης μεταβολής εργασιών του αιτούντος από την αρμόδια ΔΟΥ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του Π.Δ. 258/05, αφού για την έκδοσή της δεν απαιτείται η σύμπραξη άλλου εταίρου – διαχειριστού της ΕΠΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρόμοια δυνατότητα εξόδου δεν προβλέπεται για τις προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τα μέλη των οποίων έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, προκαλώντας τη λύση της εταιρίας με καταγγελία.
ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 37, ΟΚΤ-ΔΕΚ 2008
Επικουρική Ασφάλιση Ελευθέρων Επαγγελματιών

Με το νέο ασφαλιστικό νόμο 3655/2008 (άρθρα 12-21) από 1ης Αυγούστου ε.ε. συνεστήθη στον ΟΑΕΕ Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Στην ασφάλιση του κλάδου μπορούν να ενταχθούν μετά από αίτησή τους, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο της κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο επικουρικό φορέα και έχουν ηλικία έως 60 ετών.

Το ποσό της εισφοράς υπολογίζεται σε ποσοστό 6% του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας του Π.Δ. 258/2005, όπως κάθε φορά διαμορφώνεται ή κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου σε ποσοστό 6% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει υπαχθεί με αίτησή του.

Leave a Reply