Ορισμός του Επαγγέλματος

listing a business for saleΓια την εφαρμογή των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 219/1991 “Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων”, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα π.δ. 249/1993, 88/1994, 312/1995 και τον Νόμο 3557/2007, που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653 του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων “για το συντονισμό των δικαίων των κρατών μελών όσον αφορά τους Εμπορικούς Αντιπροσώπους (ανεξάρτητους επαγγελματίες)”:

“Εμπορικός Αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου, το οποίο καλείται στο εξής «αντιπροσωπευόμενος», την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων, είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ΄ ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου. Η ανωτέρω ανάθεση δεν απαιτεί την τήρηση έγγραφου τύπου.”

* Οι διατάξεις του π.δ. 219/1991, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί, εφαρμόζονται αναλόγως στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής, εφόσον, ως συνέπεια της σύμβασης αυτής, ο διανομέας ενεργεί ως τμήμα της εμπορικής οργάνωσης του προμηθευτή.

Γενικά

Εμπορικός Αντιπρόσωπος είναι αυτός που πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες προς όφελος κάποιου εντολέα, αμειβόμενος με προμήθεια. Ο εντολέας λαμβάνει παραγγελίες από τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο, τις διεκπεραιώνει τιμολογώντας τον πελάτη και πληρώνει την αναλογούσα προμήθεια επί των εμπορευμάτων στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ