Κώδικας Δεοντολογίας

 

Team2
Κώδικας Δεοντολογίας του άρθρου 4 της Οδηγίας 86/653/ΕΟΚ

1. Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος οφείλει κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του να μεριμνά για τα συμφέροντα του αντιπροσωπευομένου και να δρα νόμιμα με βάση την καλή πίστη.

Ιδιαίτερα ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος οφείλει:

α) Να ασχολείται με την δέουσα επιμέλεια κατά την διαπραγμάτευση και ενδεχομένως κατά τη σύναψη των πράξεων οι οποίες του έχουν ανατεθεί.

β) Να ανακοινώνει στον αντιπροσωπευόμενο κάθε αναγκαία πληροφορία που διαθέτει.

γ) Να συμμορφώνεται προς τις εύλογες υποδείξεις του αντιπροσωπευομένου.

2. Ο αντιπροσωπευόμενος οφείλει κατά την διάρκεια των σχέσεών του με τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο να δρα νόμιμα, με βάση την καλή πίστη.

Ιδιαίτερα ο αντιπροσωπευόμενος οφείλει:

α) Να θέτει στην διάθεση του Εμπορικού Αντιπροσώπου τα αναγκαία πληροφοριακά έγγραφα, που αφορούν τα εμπορεύματα περί των οποίων εκάστοτε πρόκειται.

β) Να παρέχει στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο τις αναγκαίες πληροφορίες για την εκτέλεση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας, ιδίως, να ειδοποιεί τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο, μέσα σε εύλογη προθεσμία, μόλις προβλέψει ότι ο όγκος των εμπορικών πράξεων θα είναι αισθητά μικρότερος από εκείνον που ο αντιπρόσωπος θα έπρεπε να αναμένει κανονικά.

3. Ο αντιπροσωπευόμενος οφείλει εξάλλου να ενημερώνει μέσα σε εύλογη προθεσμία τον Εμπορικό Αντιπρόσωπο σχετικά με την εκ μέρους του αποδοχή ή απόρριψη καθώς και με την εκτέλεση μιας εμπορικής πράξης για την οποία μεσολάβησε.

4. Τα μέρη δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Κώδικας Δεοντολογίας της Διεθνούς Ενώσεως Εμπορικών Αντιπροσώπων και Μεσιτών
(International Union of Commercial Agents and Brokers – IUCAB)

 1. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι πρέπει πάντα να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των θεμιτών όρων συναλλαγής, και προς τους εντολείς τους και προς τους πελάτες τους αλλά και προς τους άλλους Εμπορικούς Αντιπροσώπους.
 2. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι πρέπει διαρκώς να καταβάλλουν προσπάθειες για την ανάπτυξη μακροχρονίων επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ των εντολέων τους και των πελατών τους.
 3. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι πρέπει να καταβάλλουν προσπάθειες διαρκώς για την διαφύλαξη της εικόνας των εντολέων τους απέναντι στην αγορά.
 4. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι πρέπει να εξασφαλίζουν ότι επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό επίπεδο επικοινωνίας και κατανόησης μεταξύ των εντολέων τους και των πελατών τους.
 5. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι δεν πρέπει να δίνουν εγγυήσεις που υπερβαίνουν τις εγγυήσεις που δόθηκαν από τον εντολέα τους.
 6. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι πρέπει με κάθε τρόπο να αποφεύγουν τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας των γεγονότων γιατί οδηγεί σε κακή αντιπροσώπευση.
 7. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι δεν πρέπει να αντιπροσωπεύουν άμεσα ανταγωνιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτό θα ήταν ασυνεπές προς τα καθήκοντα τους απέναντι στους εντολείς τους.
 8. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι θα πρέπει να αποδεχθούν ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της οργάνωσης των πωλήσεων του εντολέα τους.
 9. Οι Εμπορικοί Αντιπρόσωποι πρέπει να διασφαλίζουν συνεχώς και να βελτιώνουν την εικόνα του επαγγέλματος του Εμπορικού Αντιπροσώπου.

Αναλυτικά

Οι Ευθύνες του Αντιπροσώπου απέναντι στον Αντιπροσωπευόμενο

 • Να καλύπτει ευσυνείδητα την καθορισμένη περιοχή, τους πελάτες ή τον κλάδο της Αντιπροσωπείας.
 • Να συνάπτει σχέσεις μόνο με εκείνους του Αντιπροσωπευόμενους τους οποίους μπορεί να αντιπροσωπεύει καλά.
 • Να μην αντιπροσωπεύει τα είδη ανταγωνιστών χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του Αντιπροσωπευόμενου.
 • Να προσπαθεί πάντοτε να προσθέτει αξία στη σχέση μεταξύ του αντιπροσωπευόμενου και των πελατών.
 • Να προωθεί μόνο εκείνα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που είναι προς το καλύτερο συμφέρον του Πελάτη.
 • Να προσπαθεί πάντοτε να αναβαθμίζει τη σχέση μεταξύ του Αντιπροσωπευομένου και του Πελάτη.
 • Να γνωστοποιεί με σαφή και δίκαιο τρόπο τις ανάγκες όλων των μερών της επιχειρηματικής σχέσης.
 • Να επεξεργάζεται τα προβλήματα και τις ερωτήσεις των Πελατών με ταχύτητα και ακρίβεια.
 • Να μοιράζεται ίδιες ωφέλιμες προς το επάγγελμα του Αντιπροσώπου γνώσεις.
 • Να μην χρησιμοποιεί αθέμιτες μεθόδους για να προσελκύσει τους Πελάτες άλλης Αντιπροσωπείας.
 • Να συνεργάζεται με σκοπό την αναβάθμιση της επαγγελματικής σχέσης της Αντιπροσωπείας και των Αντιπροσωπευομένων με βάση την υποστήριξη του Συνδέσμου Εμπορικών Αντιπροσώπων.
 • Να προσυπογράφει τους στόχους και σκοπούς του Συνδέσμου, και με κάθε πρακτικό τρόπο να προωθεί τα εμπορικά συμφέροντα όλων των Αντιπροσωπειών και των Αντιπροσωπευομένων τους.

Οι Ευθύνες του Αντιπροσωπευομένου απέναντι στον Αντιπρόσωπο

 • Να συνομολογεί μια δίκαιη, σαφώς διατυπωμένη γραπτή Συμφωνία Αντιπροσωπείας η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, προσδοκίες και σκοπούς και των δυο μερών.
 • Να αποφεύγει να τροποποιεί τους όρους μιας τέτοιας συμφωνίας εκτός εάν υπάρχει αμοιβαία γραπτή συγκατάθεση, μετά από πλήρη εξέταση του θέματος.
 • Να αναγνωρίζει την Αντιπροσωπεία ως ένα σημαντικό στοιχείο των εμπορικών στόχων του Αντιπροσωπευομένου.
 • Να προσπαθεί πάντοτε να στηρίζει τις προσπάθειες της Αντιπροσωπείας με βάση την έγκαιρη ανταπόκριση και την ανοικτή επικοινωνία.