Ιστορικό – Σκοπός

images (15)

Η  πρωτοβάθμια επαγγελματική οργάνωση «Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων & Διανομέων Αθηνών – ΣΕΑΔΑ» (956/2010 ΜονΠρΑθ) ιδρύθηκε το έτος 1932 με αρχικό τίτλο «Σύνδεσμος Εμπορικών Αντιπροσώπων Αθηνών (ΣΕΑΑ)» από τη συνένωση των δύο προϋπαρχόντων σωματείων, του “Συλλόγου Αντιπροσώπων Βιομηχανικών και Εμπορικών Οίκων Εξωτερικού” (έτος ιδρύσεως 1928) και της “Ενώσεως Αντιπροσώπων Βιομηχανικών και Εμπορικών Οίκων” (έτος ιδρύσεως 1930), με σκοπό:

* Τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του.
* Την ανάπτυξη του πνεύματος της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συνδέσμου και την εξύψωση του Κλάδου των Εμπορικών Αντιπροσώπων Εισαγωγής-Εξαγωγής & Διανομέων.
* Την υποβοήθηση των επαγγελματικών εργασιών των μελών του Συνδέσμου και τη διασφάλιση των νομίμων συμφερόντων τους, καθώς και την καθοδήγησή τους από το Σύνδεσμο με σκοπό τη συνεργασία και συνεννόησή τους κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους.
* Την παρέμβαση του Συνδέσμου μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων μελών για την επιδίωξη συμβιβαστικών λύσεων σε διαφορές που ανακύπτουν κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους, είτε με τους αντιπροσωπευόμενους Οίκους είτε με τους εμπόρους με τους οποίους έχουν συναλλαγές, είτε και μεταξύ μελών του Συνδέσμου.
* Την ίδρυση Σχολής Εμπορικών Αντιπροσώπων ή την κατ” άλλον τρόπο παράδοση μαθημάτων με σκοπό την επαγγελματική κατάρτιση όσων επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Εμπορικού Αντιπροσώπου Εισαγωγής και Εξαγωγής. Επίσης δύναται να διοργανώνει Εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση των μελών του και των Υπαλλήλων των γραφείων τους, Σεμινάρια ή Διαλέξεις, Ημερίδες και Συνέδρια για την συνεχή ενημέρωση των μελών του.
* Την ενημέρωση των μελών του επί των επαγγελματικών τους θεμάτων δια του Δελτίου Πληροφοριών.
* Να μετέχει σε υπερκείμενες Οργανώσεις, όπως και σε ομοειδείς διεθνείς ή περιφερειακές Ενώσεις.